Rekrutacja do Przedszkola 2019r

Rekrutacja do Przedszkola

OD 12 LUTEGO DO 1 MARCA 2019 R. 

1. Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2013) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

2. Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (rocznik 2016, 2015 i 2014) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

3. Rodzice dzieci uczęszczających, w roku szkolnym 2018/2019, do Przedszkola Samorządowego nr 2 składają "Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego" (termin od 5 do 11 lutego 2019 r.)

4. Rodzice dzieci 6-letnich (rocznik 2013), które nie uczęszczały w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola, składają „Kartę Zapisu dziecka do przedszkola”  (termin od 12 lutego do 1 marca).

5. Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (roczniki 2016, 2015, 2014) - które nie uczęszczały w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola - biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć w terminie: od 12 lutego do

1 marca.

6. Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w sekretariacie przedszkola w godz. 7.00 – 15.00.

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji 2019/2020

do Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. św. Mikołaja w Sułkowicach

12 lutego -01 marca 2019 r.-składanie Wniosków, kart zapisu o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami,

18 marca  2019 r.podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego- wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19-20 marca  2019 r.potwierdzenie przez rodzica woli zapisania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

21 marca  2019 r.podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej  na wolne miejsca 2019/2020

do Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. św. Mikołaja w Sułkowicach

20-27 maja 2019 r.- składanie Wniosków, kart zapisu o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami,

12 czerwca 2019 r.podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego- wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13-14 czerwca 2019 r.potwierdzenie przez rodzica woli zapisania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

17 czerwca 2019 r.-podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Aktualny numer konta Rady Rodziców 2018/19

Aktualny numer konta Rady Rodziców 2018/ 2019

 15 8589 0006 0170 0810 0304 0001

Drodzy rodzice, jeśli chcielibyście finansowo wesprzeć działania Rady Rodziców Przedszkola to można to uczynić na podany powyżej numer konta.

Jednocześnie przekazujemy dobrą wiadomość: Rada Rodziców Przedszkola dzięki Państwa wpłatom i gromadzonym od 3 lat funduszom posiada kwotę na zakup Monitora interaktywnego. Rozpatrzono trzy oferty monitorów, wybrano monitor BenQ 65’’ 4k w cenie  7 661,50 zł netto. Pozostało nam jeszcze do załatwienia kilka formalności i mamy nadzieję zakupić sprzęt.

Ponadto RR zamierza gromadzić środki na zakup odpowiedniego sprzętu, który zastąpiłby wyeksploatowane radiomagnetofony.

Nabór do Przedszkola

Nabór do gminnych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

 odbywa się w dniach  12 lutego – 01 marca 2019 r.

w związku z powyższym warto już przygotować niezbędną dokumentację, która będzie stanowić załącznik do Wniosku przy zapisie dzieci 3, 4 i 5 –letnich

 

Kryteria I etapu postępowania rekrutacyjnego (ustawowe)

Jeśli dotyczy rodziny;

- oryginał** orzeczenia o niepełnosprawności jednego rodzica kandydata lub o stopniu niepełnosprawności

- oryginał** orzeczenia o niepełnosprawności drugiego rodzica kandydata lub o stopniu niepełnosprawności

- oryginał** orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego rodzeństwa kandydata wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności \

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

- oryginał** dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą

Kryteria II etapu postępowania rekrutacyjnego (gminne)

- oświadczenie i kserokopia dokumentu potwierdzającego rozliczanie podatku na terenie Gminy Sułkowice (Kserokopia PIT (pierwszej strony) z okresu rozliczeniowego dotyczącego dwóch ostatnich lat.)

-  zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie i planowanym terminie ukończenia nauki

Pouczenie:

** albo notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

Wniosek o przyjęcie dziecka 3, 4 i 5 letniego (rocznik 2016, 2015 i 2014)

i kartę zapisu 6- latka  (rocznik 2013) można pobierać  w  sekretariacie Przedszkola

w godz. od 700 do 1500 w dniach 12 lutego – 01 marca 2019 r.
jak również ze strony przedszkola, w zakładce "Dla Rodziców"/ Formularze

MEN - list do Rodziców

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

           w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne. czyt.więcej. MEN-list do Rodziców