1% podatku za 2018r

Szanowni Rodzice, Babcie, Dziadkowie, Przyjaciele Przedszkola

PODATKU

 Edukacja to podstawa, wiedzą o tym wszystkie dzieci,

każdy z nas wciąż coś układa, bo to nauka i zabawa:

 klocki, książki i zabawki do wyboru w każdej grupie.

Lecz nas tutaj jest tak dużo, że kolejki wciąż są długie.

Mamo! Tato! Babciu! Dziadku! Przyjacielu! Nasz sponsorze!

Jeśli tylko masz ochotę to i Ty dopomóc możesz!

Zachęcamy do wsparcia naszych dzieci poprzez przekazanie 1% podatku za 2018 r.na rzecz naszego przedszkola.

Przykładowy wniosek (tutaj)

Zasady naboru dzieci do przedszkoli samorządowych

Zasady naboru dzieci do przedszkoli samorządowych

prowadzonych przez Gminę Sułkowice na rok szkolny 2019/2020

 1. W roku szkolnym 2019/20120 nabór do przedszkola odbywa się tylko na wolne miejsca. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji, a ich rodzice składają DEKLARACJĘ KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIECKA w terminie od 05 do 11 lutego 2019 r.
 2. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dotyczą dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, urodzonych w latach: 2013 – 2016.
 3. Nabór do gminnych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w dniach
  12 lutego do 1 marca 2019 r.
 4. Do gminnych przedszkoli przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze Gminy Sułkowice.
 5. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 6. Przedszkola zapewniają miejsca dla zamieszkałych i zameldowanych na pobyt stały (przynajmniej z jednym z rodziców) na terenie Gminy Sułkowice dzieci 3-, 4- i 5-letnich (rocznik 2014-2016), odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci 6-letnich (rocznik 2013) oraz dzieci 7- i 8-letnich (rocznik 2011 i 2012) odroczonych od spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Rodzice wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/Kartę Zapisu, którą można pobrać we wszystkich przedszkolach oraz ze strony internetowej przedszkola-w formie elektronicznej.
 8. Wypełnione i podpisane Wnioski/Karty Zapisu (wraz z odpowiednimi załącznikami) rodzice składają osobiście - w godzinach podanych indywidualnie w każdym z przedszkoli.
 9.  Niezłożenie w terminie do 1 marca 2019 r. wypełnionej i podpisanej „Karty” lub „Wniosku” spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 10. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (roczniki 2013-2016); z zastrzeżeniem ust. 20 i 21.
 11. W przypadku większej liczby kandydatów - zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice - niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadzany jest pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość. W razie równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie, lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap rekrutacji. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria gminne, przy czym każde kryterium ma różną wartość.
 12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może przeprowadzić postępowanie uzupełniające.
 13. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w dni robocze
  od poniedziałku do piątku, w wymiarze 5 godzin dziennie, od godz. 800 do 1300.
 14. Rodzic dziecka 6-letniego nie ponosi opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole również poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 15. Rodzic ponosi odpłatność za korzystanie przez dziecko –w wieku do lat 5 - ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę - w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Opłata za pobyt w przedszkolu dziecka wychowującego się w rodzinie wielodzietnej ulega obniżeniu o 50 %, na wniosek rodzica.
 16. Przedszkola są czynne – obowiązkowo od godz. 800 do 1300. Wydłużenie czasu pracy przedszkola zależy od liczby chętnych (minimum 10 dzieci w grupie).
 17. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może wynosić więcej niż 25.
 18. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
  9 lat (dotyczy dzieci urodzonych w 2011 r. i 2012 r.).
 19. Rodzice dzieci starszych niż 6- letnie winni dołączyć decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.
 20. Dzieci 2,5- letnie (rocznik 2017) nie biorą udziału w rekrutacji. Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko 2,5- letnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  po 1 września 2019 r.

– w miarę wolnych miejsc – po zapewnieniu miejsca w przedszkolu wszystkim chętnym dzieciom 3-6 – letnim oraz 7-8-letnim odroczonym od spełniania obowiązku szkolnego, zamieszkałym na terenie Gminy.

21. Od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (art. 52 ust. 15. Dz. u. z 2017 poz. 2203). Do tej pory należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie były przedmiotem stosunków cywilnoprawnych czyli z rodzicem/prawnym opiekunem była podpisywana umowa. Po wejściu nowej ustawy są to świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych.

Zmiana charakteru opłat oznacza,

że nie ma już konieczności 

podpisywania umów z Rodzicami.

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji 2019/2020

do Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. św. Mikołaja w Sułkowicach

12 lutego -01 marca 2019 r.-składanie Wniosków, kart zapisu o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami,

18 marca  2019 r.podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego- wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19-20 marca  2019 r.potwierdzenie przez rodzica woli zapisania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

21 marca  2019 r.podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej  na wolne miejsca 2019/2020

do Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. św. Mikołaja w Sułkowicach

20-27 maja 2019 r.- składanie Wniosków, kart zapisu o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami,

12 czerwca 2019 r.podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego- wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13-14 czerwca 2019 r.potwierdzenie przez rodzica woli zapisania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

17 czerwca 2019 r.-podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Rekrutacja do Przedszkola 2019r

Rekrutacja do Przedszkola

OD 12 LUTEGO DO 1 MARCA 2019 R. 

1. Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2013) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

2. Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (rocznik 2016, 2015 i 2014) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

3. Rodzice dzieci uczęszczających, w roku szkolnym 2018/2019, do Przedszkola Samorządowego nr 2 składają "Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego" (termin od 5 do 11 lutego 2019 r.)

4. Rodzice dzieci 6-letnich (rocznik 2013), które nie uczęszczały w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola, składają „Kartę Zapisu dziecka do przedszkola”  (termin od 12 lutego do 1 marca).

5. Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (roczniki 2016, 2015, 2014) - które nie uczęszczały w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola - biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć w terminie: od 12 lutego do

1 marca.

6. Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w sekretariacie przedszkola w godz. 7.00 – 15.00.

Nabór do Przedszkola

Nabór do gminnych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

 odbywa się w dniach  12 lutego – 01 marca 2019 r.

w związku z powyższym warto już przygotować niezbędną dokumentację, która będzie stanowić załącznik do Wniosku przy zapisie dzieci 3, 4 i 5 –letnich

 

Kryteria I etapu postępowania rekrutacyjnego (ustawowe)

Jeśli dotyczy rodziny;

- oryginał** orzeczenia o niepełnosprawności jednego rodzica kandydata lub o stopniu niepełnosprawności

- oryginał** orzeczenia o niepełnosprawności drugiego rodzica kandydata lub o stopniu niepełnosprawności

- oryginał** orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego rodzeństwa kandydata wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności \

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

- oryginał** dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą

Kryteria II etapu postępowania rekrutacyjnego (gminne)

- oświadczenie i kserokopia dokumentu potwierdzającego rozliczanie podatku na terenie Gminy Sułkowice (Kserokopia PIT (pierwszej strony) z okresu rozliczeniowego dotyczącego dwóch ostatnich lat.)

-  zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie i planowanym terminie ukończenia nauki

Pouczenie:

** albo notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

Wniosek o przyjęcie dziecka 3, 4 i 5 letniego (rocznik 2016, 2015 i 2014)

i kartę zapisu 6- latka  (rocznik 2013) można pobierać  w  sekretariacie Przedszkola

w godz. od 700 do 1500 w dniach 12 lutego – 01 marca 2019 r.
jak również ze strony przedszkola, w zakładce "Dla Rodziców"/ Formularze