"Sułkowicka Jesień"- występ

„Sułkowicka jesień”

Już po raz dwunasty na placu targowym odbyła się impreza Jarmark „Sułkowicka jesień”. Nasze przedszkole zostało zaproszone, aby wystąpić
z programem artystyczno – wokalnym. Dzieci z grupy IV „Krasnoludki” wystąpiły z tańcami: „Noce i Dnie”, „La Cintura” oraz taniec z chustami.
Przedszkolaki zaprezentowały się w pięknych jednakowych strojach. Wspaniała słoneczna pogoda sprzyjała pięknym występom i licznej widowni. Na koniec dzieci otrzymały od organizatorów imprezy soczek i ciasteczka.

                                                                       

Informacja o zebraniu z Rodzicami

Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszam na zebranie, które odbędzie się 

w dniu 11 września 2019r. (środa) o godz.16.00 w sali oddziału V – „Słoneczne Promyki”

Podczas spotkania ogólnego zostaną przekazane informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego po czym nastąpi spotkanie z nauczycielkami poszczególnych oddziałów.

1% podatku za 2018r

Szanowni Rodzice, Babcie, Dziadkowie, Przyjaciele Przedszkola

PODATKU

 Edukacja to podstawa, wiedzą o tym wszystkie dzieci,

każdy z nas wciąż coś układa, bo to nauka i zabawa:

 klocki, książki i zabawki do wyboru w każdej grupie.

Lecz nas tutaj jest tak dużo, że kolejki wciąż są długie.

Mamo! Tato! Babciu! Dziadku! Przyjacielu! Nasz sponsorze!

Jeśli tylko masz ochotę to i Ty dopomóc możesz!

Zachęcamy do wsparcia naszych dzieci poprzez przekazanie 1% podatku za 2018 r.na rzecz naszego przedszkola.

Przykładowy wniosek (tutaj)

Witamy w Nowym Roku Szkolnym 2019/2020

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020

Wyprawka 3-latka

-pantofle z białą podeszwą (podpisane)

-poszewka na kocyk o wymiarach 110/140, „jasiek” wraz z poszewką (dla dziecka leżakującego) (podpisane), -podkład zabezpieczający przed przemakaniem pościeli, piżamka

-malowanka wg zainteresowań dziecka (podpisana)

-teczka z gumką na rysunki x 2 (podpisane)

-chusteczki higieniczne (w pudełku) – raz w miesiącu

-chusteczki nawilżane

-szczoteczka, kubek i pasta do zębów (podpisane)

Systematycznie sprawdzać i uzupełniać wyposażenie dziecka.

 UWAGA! Zamienna odzież w razie nieoczekiwanego przypadku (koszulka, skarpetki, rajstopy, majtusie,  spodnie – pozostawić w półeczce dziecka w szatni). 

                                                                                                                            Wyprawka 4, 5 i 6 –latka

- pantofle z białą podeszwą (podpisane)

- 2 teczki zamykane na gumkę - na rysunki

- dowolna malowanka wg zainteresowań dziecka (podpisana)

- przybory do mycia zębów, kubek, szczoteczka, pasta (podpisane)

- chusteczki higieniczne w pudełku

 Strój gimnastyczny ( podkoszulek z krótkim rękawem, krótkie spodenki ) -  w worku z materiału(podpisane!)

 UWAGA !!!

Prosimy nie dawać dzieciom do kieszonek i nie pozostawiać w szatni: słodyczy, gum do żucia, soczków oraz innej żywności!

Pozostałe informacje dotyczące wyprawki zostaną przekazane na zebraniu organizacyjnym z początkiem września.

Dziękujemy

Zasady naboru dzieci do przedszkoli samorządowych

Zasady naboru dzieci do przedszkoli samorządowych

prowadzonych przez Gminę Sułkowice na rok szkolny 2019/2020

 1. W roku szkolnym 2019/20120 nabór do przedszkola odbywa się tylko na wolne miejsca. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji, a ich rodzice składają DEKLARACJĘ KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIECKA w terminie od 05 do 11 lutego 2019 r.
 2. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dotyczą dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, urodzonych w latach: 2013 – 2016.
 3. Nabór do gminnych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w dniach
  12 lutego do 1 marca 2019 r.
 4. Do gminnych przedszkoli przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze Gminy Sułkowice.
 5. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 6. Przedszkola zapewniają miejsca dla zamieszkałych i zameldowanych na pobyt stały (przynajmniej z jednym z rodziców) na terenie Gminy Sułkowice dzieci 3-, 4- i 5-letnich (rocznik 2014-2016), odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci 6-letnich (rocznik 2013) oraz dzieci 7- i 8-letnich (rocznik 2011 i 2012) odroczonych od spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Rodzice wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/Kartę Zapisu, którą można pobrać we wszystkich przedszkolach oraz ze strony internetowej przedszkola-w formie elektronicznej.
 8. Wypełnione i podpisane Wnioski/Karty Zapisu (wraz z odpowiednimi załącznikami) rodzice składają osobiście - w godzinach podanych indywidualnie w każdym z przedszkoli.
 9.  Niezłożenie w terminie do 1 marca 2019 r. wypełnionej i podpisanej „Karty” lub „Wniosku” spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 10. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (roczniki 2013-2016); z zastrzeżeniem ust. 20 i 21.
 11. W przypadku większej liczby kandydatów - zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice - niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadzany jest pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość. W razie równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie, lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap rekrutacji. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria gminne, przy czym każde kryterium ma różną wartość.
 12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może przeprowadzić postępowanie uzupełniające.
 13. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w dni robocze
  od poniedziałku do piątku, w wymiarze 5 godzin dziennie, od godz. 800 do 1300.
 14. Rodzic dziecka 6-letniego nie ponosi opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole również poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 15. Rodzic ponosi odpłatność za korzystanie przez dziecko –w wieku do lat 5 - ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę - w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Opłata za pobyt w przedszkolu dziecka wychowującego się w rodzinie wielodzietnej ulega obniżeniu o 50 %, na wniosek rodzica.
 16. Przedszkola są czynne – obowiązkowo od godz. 800 do 1300. Wydłużenie czasu pracy przedszkola zależy od liczby chętnych (minimum 10 dzieci w grupie).
 17. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może wynosić więcej niż 25.
 18. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
  9 lat (dotyczy dzieci urodzonych w 2011 r. i 2012 r.).
 19. Rodzice dzieci starszych niż 6- letnie winni dołączyć decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.
 20. Dzieci 2,5- letnie (rocznik 2017) nie biorą udziału w rekrutacji. Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko 2,5- letnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  po 1 września 2019 r.

– w miarę wolnych miejsc – po zapewnieniu miejsca w przedszkolu wszystkim chętnym dzieciom 3-6 – letnim oraz 7-8-letnim odroczonym od spełniania obowiązku szkolnego, zamieszkałym na terenie Gminy.

21. Od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (art. 52 ust. 15. Dz. u. z 2017 poz. 2203). Do tej pory należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie były przedmiotem stosunków cywilnoprawnych czyli z rodzicem/prawnym opiekunem była podpisywana umowa. Po wejściu nowej ustawy są to świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych.

Zmiana charakteru opłat oznacza,

że nie ma już konieczności 

podpisywania umów z Rodzicami.