Nabór do Przedszkola

Nabór do gminnych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

 odbywa się w dniach  12 lutego – 01 marca 2019 r.

w związku z powyższym warto już przygotować niezbędną dokumentację, która będzie stanowić załącznik do Wniosku przy zapisie dzieci 3, 4 i 5 –letnich

 

Kryteria I etapu postępowania rekrutacyjnego (ustawowe)

Jeśli dotyczy rodziny;

- oryginał** orzeczenia o niepełnosprawności jednego rodzica kandydata lub o stopniu niepełnosprawności

- oryginał** orzeczenia o niepełnosprawności drugiego rodzica kandydata lub o stopniu niepełnosprawności

- oryginał** orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego rodzeństwa kandydata wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności \

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

- oryginał** dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą

Kryteria II etapu postępowania rekrutacyjnego (gminne)

- oświadczenie i kserokopia dokumentu potwierdzającego rozliczanie podatku na terenie Gminy Sułkowice (Kserokopia PIT (pierwszej strony) z okresu rozliczeniowego dotyczącego dwóch ostatnich lat.)

-  zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie i planowanym terminie ukończenia nauki

Pouczenie:

** albo notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

Wniosek o przyjęcie dziecka 3, 4 i 5 letniego (rocznik 2016, 2015 i 2014)

i kartę zapisu 6- latka  (rocznik 2013) można pobierać  w  sekretariacie Przedszkola

w godz. od 700 do 1500 w dniach 12 lutego – 01 marca 2019 r.
jak również ze strony przedszkola, w zakładce "Dla Rodziców"/ Formularze