Uroczystość "Dnia Babci i Dziadka"

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

         Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu na stałe wpisany jest w kalendarz imprez przedszkolnych i obchodzony jest co roku bardzo hucznie. Mimo, że za oknem zima jest to najcieplejszy dzień w roku, który sprawia wszystkim ogromną radość, wywołuje uśmiechy na twarzach, powoduje , że małe serduszka dzieci biją szybciej, a Babcia i Dziadek ze wzruszeniem słuchają czułych słów , kierowanych pod ich adresem.

            Każda grupa przedszkolaków przedstawiła swój program artystyczny, w którym pokazała swoje umiejętności muzyczne, ruchowe oraz recytatorskie.  Dumni Dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali  występy swoich milusińskich, a przedszkolaki, te starsze -  odważnie i bez tremy oraz młodsze -  niekiedy zawstydzone i onieśmielone reprezentowały swoje umiejętności. Dzieci  dla swoich dziadków przygotowały laurki, wręczyły drobne upominki oraz zaprosiły na słodki poczęstunek.

      

Kolęda Duszpasterska

Wizyta duszpasterska w przedszkolu

Dnia 08.02.2019r gościliśmy Księdza Patryka, wikariusza z naszej parafii z wizytą duszpasterską. Ksiądz wraz z dziećmi pomodlił się, zaśpiewał kolędy oraz pokropił wodą święconą wszystkich przedszkolaków.

Dziękujemy za modlitwę i pamięć o najmłodszych.

     

1% podatku za 2018r

Szanowni Rodzice, Babcie, Dziadkowie, Przyjaciele Przedszkola

PODATKU

 Edukacja to podstawa, wiedzą o tym wszystkie dzieci,

każdy z nas wciąż coś układa, bo to nauka i zabawa:

 klocki, książki i zabawki do wyboru w każdej grupie.

Lecz nas tutaj jest tak dużo, że kolejki wciąż są długie.

Mamo! Tato! Babciu! Dziadku! Przyjacielu! Nasz sponsorze!

Jeśli tylko masz ochotę to i Ty dopomóc możesz!

Zachęcamy do wsparcia naszych dzieci poprzez przekazanie 1% podatku za 2018 r.na rzecz naszego przedszkola.

Przykładowy wniosek (tutaj)

Spektakl

Teatr „Afryka Kazika”

     Dnia 31 stycznia (czwartek) dzieci z naszego Przedszkola (grupa III,IV,V) wybrały się autokarem na wycieczkę do Myślenickiego Ośrodku Kultury i Sportu. Obejrzały tam spektakl pt: ,,Afryka Kazika” zaprezentowany przez Teatr Współczesny w Krakowie.

     Kazik, główny bohater to bardzo sympatyczny podróżnik, pełen dobroci i serdeczności, zarówno dla ludzi jak i wszystkich zwierząt. Zostawia on swoją rodzinę w Polsce i wyrusza na podróż życia w nieznaną krainę i to w dodatku rowerem. Na swojej drodze spotkał wielu miłych i ciekawych ludzi oraz zwierzęta, którym chętnie pomagał. Podczas wyprawy przeżywał zarówno chwile wesołe, jak i chwile grozy. Na szczęście wszystkie przygody zakończyły się szczęśliwie. Z powrotu Kazika do domu cieszyła się jego żona i dzieci.

     Spektakl przekazuje dzieciom, że warto podróżować i poznawać świat, ale trzeba na siebie uważać. Motywuje do poszukiwań i podróży. Główny bohater uczy ciekawości do świata i ludzi. Dzięki ruchomej scenografii, spektakl świetnie przekłada powieść drogi na sceniczne realia. Widowisko opatrzone jest autorską, pełną dynamiki muzyką.

Dzieci świetnie się bawiły, a Kazik i jego przygody były tematem wielu wspólnych rozmów.

            

Zasady naboru dzieci do przedszkoli samorządowych

Zasady naboru dzieci do przedszkoli samorządowych

prowadzonych przez Gminę Sułkowice na rok szkolny 2019/2020

 1. W roku szkolnym 2019/20120 nabór do przedszkola odbywa się tylko na wolne miejsca. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji, a ich rodzice składają DEKLARACJĘ KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIECKA w terminie od 05 do 11 lutego 2019 r.
 2. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dotyczą dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, urodzonych w latach: 2013 – 2016.
 3. Nabór do gminnych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w dniach
  12 lutego do 1 marca 2019 r.
 4. Do gminnych przedszkoli przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze Gminy Sułkowice.
 5. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 6. Przedszkola zapewniają miejsca dla zamieszkałych i zameldowanych na pobyt stały (przynajmniej z jednym z rodziców) na terenie Gminy Sułkowice dzieci 3-, 4- i 5-letnich (rocznik 2014-2016), odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci 6-letnich (rocznik 2013) oraz dzieci 7- i 8-letnich (rocznik 2011 i 2012) odroczonych od spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Rodzice wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/Kartę Zapisu, którą można pobrać we wszystkich przedszkolach oraz ze strony internetowej przedszkola-w formie elektronicznej.
 8. Wypełnione i podpisane Wnioski/Karty Zapisu (wraz z odpowiednimi załącznikami) rodzice składają osobiście - w godzinach podanych indywidualnie w każdym z przedszkoli.
 9.  Niezłożenie w terminie do 1 marca 2019 r. wypełnionej i podpisanej „Karty” lub „Wniosku” spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 10. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (roczniki 2013-2016); z zastrzeżeniem ust. 20 i 21.
 11. W przypadku większej liczby kandydatów - zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice - niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadzany jest pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość. W razie równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie, lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap rekrutacji. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria gminne, przy czym każde kryterium ma różną wartość.
 12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może przeprowadzić postępowanie uzupełniające.
 13. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w dni robocze
  od poniedziałku do piątku, w wymiarze 5 godzin dziennie, od godz. 800 do 1300.
 14. Rodzic dziecka 6-letniego nie ponosi opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole również poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 15. Rodzic ponosi odpłatność za korzystanie przez dziecko –w wieku do lat 5 - ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę - w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Opłata za pobyt w przedszkolu dziecka wychowującego się w rodzinie wielodzietnej ulega obniżeniu o 50 %, na wniosek rodzica.
 16. Przedszkola są czynne – obowiązkowo od godz. 800 do 1300. Wydłużenie czasu pracy przedszkola zależy od liczby chętnych (minimum 10 dzieci w grupie).
 17. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może wynosić więcej niż 25.
 18. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
  9 lat (dotyczy dzieci urodzonych w 2011 r. i 2012 r.).
 19. Rodzice dzieci starszych niż 6- letnie winni dołączyć decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.
 20. Dzieci 2,5- letnie (rocznik 2017) nie biorą udziału w rekrutacji. Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko 2,5- letnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  po 1 września 2019 r.

– w miarę wolnych miejsc – po zapewnieniu miejsca w przedszkolu wszystkim chętnym dzieciom 3-6 – letnim oraz 7-8-letnim odroczonym od spełniania obowiązku szkolnego, zamieszkałym na terenie Gminy.

21. Od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (art. 52 ust. 15. Dz. u. z 2017 poz. 2203). Do tej pory należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie były przedmiotem stosunków cywilnoprawnych czyli z rodzicem/prawnym opiekunem była podpisywana umowa. Po wejściu nowej ustawy są to świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych.

Zmiana charakteru opłat oznacza,

że nie ma już konieczności 

podpisywania umów z Rodzicami.